IslamBosna.ba- Ibn Redžeb je pisao komentar Sahiha el-Buharije i preselio je kada je stigao do poglavlja o dženazi.

Šejh Muhammed el-Amin eš-Šenkiti je preselio kada je došao do ajeta …Oni su na Allahovoj strani, a onī na Allahovoj strani će, sigurno, uspjeti u svom tefsiru, Edvaul-bejan.

Ibn Hadžer el-Askalani je preselio kada su mu učili sljedeći ajet: “Mir vama!” – biće riječi Gospodara Milostivog. (Jasin, 58.)

Ibn Tejmijje je preselio učeći: oni koji su se Allaha bojali biće u džennetskim baščama i pored rijeke na mjestu u kome će biti zadovoljni, kod Vladara Svemoćnoga. (el-Kamer, 54-55.)

Šejh Muhammed el-Muhtar eš-Šenkiti (babo šejha Muhammeda b. Muhammeda el-Muhtara eš-Šinktija) je preselio nakon što je došao do poglavlja “Vrline smrti i ukopa u Medini”, tokom predavanja u Poslanikovoj džamiji.

Šejh Muhammed Rašid Rida je preselio nakon što je završio tefsir ajeta:  Gospodaru moj, Ti si mi dao dio vlasti i naučio me tumačenju nekih snova! O Stvoritelju nebesa i Zemlje, Ti si Zaštitnik moj i na ovome i na onome svijetu; daj da umrem kao musliman i pridruži me onima koji su dobri! (Jusuf, 101.)

El-Imam el-Hafiz Ebu Zur’a er-Razi je preselio nakon što je kazao sljedeći hadis:  Čije posljednje riječi budu La ilahe illAllah, ući će u Džennet.

Nemoj zaboraviti da podijeliš hair!

Autor: Ali Muhammed es-Sallabi

Prijevod i obrada: IslamBosna.ba